Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachtovereenkomsten tussen “Grond Ontwerp” en zijn/haar opdrachtgevers.
Artikel 1 Overeenkomst, offerte en bevestiging
1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en “Grond Ontwerp”, gevestigd te Utrecht, gesloten overeenkomsten.
1.2 Offerte
Offertes zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. De opdrachtgever wordt hierover schriftelijk ingelicht.
1.3 Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat “Grond Ontwerp” een aanvang maakt met het uitvoeren van de opdracht, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden “Grond Ontwerp” eerst nadat deze schriftelijk door “Grond Ontwerp” zijn bevestigd.
1.4 Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan “Grond Ontwerp” wenst te verstrekken, dient hij “Grond Ontwerp”, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.
1.5 Eenzelfde opdracht eerder aan ander verstrekt
Indien een opdrachtgever een zelfde opdracht al eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij “Grond Ontwerp”, onder vermelding van de naam van de ander, hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 2 De uitvoering van de overeenkomst
2.1 Uitvoeren opdracht
“Grond Ontwerp” zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal “Grond Ontwerp” de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2.2 Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door “Grond Ontwerp” mogelijk te maken, dat in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
2.3 Aanvraag offertes toeleveranciers
Indien “Grond Ontwerp” op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan “Grond Ontwerp” namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
2.4 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien “Grond Ontwerp”, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van “Grond Ontwerp” zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
2.5 Termijn van levering
Een door “Grond Ontwerp” opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. “Grond Ontwerp” is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.
2.6 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen
Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van “Grond Ontwerp”.
2.7 Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkkalenderdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan “Grond Ontwerp” te worden meegedeeld.

Artikel 3 Rechten van intellectuele eigendom en
eigendomsrechten
3.1 Auteursrecht en industriële eigendom
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht toe aan “Grond Ontwerp”. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend “Grond Ontwerp” daartoe bevoegd.
3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening• of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
3.3 Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is “Grond Ontwerp” te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van “Grond Ontwerp” openbaar te maken of te verveelvoudigen.
3.4 Eigendom bij opdrachtnemer
Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door “Grond Ontwerp” tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van “Grond Ontwerp”, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 4 Gebruik en licentie
4.1 Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met “Grond Ontwerp”, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan “Grond Ontwerp” bekend te zijn gemaakt.
4.2 Ruimer gebruik
De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van “Grond Ontwerp” niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.
4.3 Wijzigingen
Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van “Grond Ontwerp” veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.
4.4 Eigen promotie
“Grond Ontwerp” heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 5 Honorarium
5.1 Honorarium en bijkomende kosten
Naast het op de opdracht van toepassing zijnde honorarium komen ook de kosten, die “Grond Ontwerp” voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
5.2 Honorarium voor meerwerk
Indien “Grond Ontwerp” door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door “Grond Ontwerp” gehanteerde honorariumtarieven.
5.3 Accountantsonderzoek
Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft “Grond Ontwerp” na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 6 Betaling
6.1 Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door “Grond Ontwerp” nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door “Grond Ontwerp” gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
6.2 Periodieke betalingen
“Grond Ontwerp” heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
6.3 Geen korting of compensatie
De opdrachtgever verricht de aan “Grond Ontwerp” verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan “Grond Ontwerp” heeft verstrekt.
6.4 Vervallen licentie
Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

Artikel 7 Opzegging en ontbinding overeen komst
7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
7.2 Ontbinding overeenkomst door “Grond Ontwerp”
Indien de overeenkomst door “Grond Ontwerp” wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van “Grond Ontwerp” redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
7.3 Schadevergoeding
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door “Grond Ontwerp” op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
7.4 Faillissement
Zowel “Grond Ontwerp” als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surceance van de andere partij.
7.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
7.6 Duurovereenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van “Grond Ontwerp” bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste 2 maanden.

Artikel 8 Garanties en vrijwaringen
8.1 Auteursrechthebbende
“Grond Ontwerp” garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp
De opdrachtgever vrijwaart “Grond Ontwerp” of door “Grond Ontwerp” bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
8.3 Verstrekte materialen en gegevens
De opdrachtgever vrijwaart “Grond Ontwerp” voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Aansprakelijkheid
“Grond Ontwerp” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
• Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
• Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
• Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
• Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
• Fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
• Fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
9.2 Beperking aansprakelijkheid
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van “Grond Ontwerp” of de bedrijfsleiding van “Grond Ontwerp”, is de aansprakelijkheid van “Grond Ontwerp” voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat niet hoger is dan het aan de opdracht verbonden honorarium.
9.3 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
9.4 Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan “Grond Ontwerp” niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
9.5 Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch “Grond Ontwerp” jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 10 Overige bepalingen
10.1 Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met “Grond Ontwerp” gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
10.2 Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

Artikel 11 Nederlands recht
Op de algemene voorwaarden van “Grond Ontwerp” is het Nederlands recht van toepassing.

Grond Ontwerp
Sportveldstraat 38, 4112 KM, Beusichem
Tel: 06 1075 9451  |  Email: info@grondontwerp.nl
BTW: NL001882549B25  |  KVK: 30253805
Back to Top